Általános Szerződési Feltételek

Üdvözöljük honlapunkon! Köszönjük, hogy vásárlása során bennünket tisztel meg bizalmával!

A jelen Általános Szerződési Feltételek – a továbbiakban: „ÁSZF” – Durnea Beáta Teréz egyéni vállalkozó – a továbbiakban: „Szolgáltató” – által nyújtott szolgáltatások, termékek, valamint weboldal használati – a továbbiakban: „Szolgáltatás” – igénybevételének feltételeit szabályozza.
Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot, mert megrendelése véglegesítésével Ön elfogadja a jelen ÁSZF tartalmát!
Ha a jelen Általános Szerződési Feltételekkel, a honlap használatával, az egyes termékekkel, a vásárlás menetével kapcsolatban kérdése merült fel, úgy kérjük, vegye fel munkatársunkkal a kapcsolatot a megadott elérhetőségeken!

Szolgáltató (Eladó,vállalkozás) adatai:

Név: Durnea Beáta Teréz

Székhely: 6131 Szank, Petőfi Sándor utca 32.

Levelezési cím: 6131 Szank, Petőfi Sándor utca 32.

Nyilvántartási szám: 55130925

Adószám: 56483518-1-23

Telefonszám: +36 70 571 70 72

E-mail cím: aborbolyabolt@gmail.com

Honlap: www.borbolyabolt.hu

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-94110313

Tárhelyszolgáltató adatai:

Név: Shopify International Limited

Székhely: 2nd Floor Victoria Buildings, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Ireland

E-mail cím: support@shopify.com

Fogalmak

Felek:
 Eladó és Vevő együttesen

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy

Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül

Honlap: a jelen weboldal, amely a szerződés megkötésére szolgál

Szerződés: Eladó és Vevő között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak

Termék: a Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a Szerződés tárgyát képezi 

Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy

Vevő/Ön: a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy

Jótállás: A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződések esetén (a továbbiakban: fogyasztói szerződés) a Polgári Törvénykönyv szerinti,

a) a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint

b) a jogszabályon alapuló kötelező jótállás


Vonatkozó jogszabályok

A Szerződésre a magyar jog előírásai az irányadóak, és különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

 • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről

 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

 • 151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról

 • 45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól

 • 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

 • 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról

 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

Az ÁSZF hatálya, elfogadása

A közöttünk létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF az Önt és bennünket illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

Ön a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A webáruházunkon keresztül történő vásárlással Ön elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és az ÁSZF maradéktalanul az Ön és az Eladó között létrejövő szerződés részét képezi.

A szerződés nyelve, a szerződés formája

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv.

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat az Eladó nem iktatja.

E-számlázás

Társaságunk a 2007. évi CXXVII. törvény 175. §. szerinti elektronikus számlát alkalmaz. Ön a jelen ÁSZF elfogadásával beleegyezését adja az elektronikus számla alkalmazásához.

Árak

A weboldalon található termékek alanyi adómentesek, azaz a mellettük feltüntetett árak ÁFA-t nem tartalmaznak. Nem tartalmazzák ezen kívül a szállítási költséget, mely a rendelés utolsó fázisában kerül a termékek árához hozzáadásra. A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők. A szállítási költség tartalmazza a csomagolási költséget is. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, a Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja a Felhasználókat az akció időtartamáról.

Eljárás hibás ár esetén

Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül:

 • 0 Ft-os ár,

 • kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár (pl.: 1000 Ft-os termék esetén a 20 %-os kedvezmény feltüntetése mellett 500 Ft-ért kínált termék).

Hibás ár feltüntetése esetén az Eladó felajánlja a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Vásárló eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.

A termékek lényeges tulajdonságaira vonatkozó tájékoztatás

A honlapon a megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél szereplő leírásokban adunk tájékoztatást, illetve a termékekről fotót jelenítünk meg. A termékek adatlapján megjelenített termékek színe és mintázata minden termék esetében egyedi. Nem vállalunk felelősséget a webshopban megjelenő kép és a termék tényleges kinézetéből adódó különbség miatt.

Az adatbeviteli hibák javítása - Felelősség a megadott adatok valóságáért

Önnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége van az Ön által bevitt adatok módosítására. Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön felelőssége, hogy az Ön által megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen az Ön által megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék. Ön a megrendelésével tudomásul veszi, hogy az Eladó jogosult az Ön hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét Önre hárítani. Az Eladó a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja.

A honlap használata 

A honlapon történő vásárlás nem regisztrációhoz kötött.

1. A termék kiválasztása

A honlapon szereplő termékkategóriákra kattintva választhatja ki a kívánt termékcsaládot, és ezen belül az egyes termékeket. Az egyes termékekre kattintva találja a termék fotóját, leírását, árát. Önnek vásárlás esetén a honlapon szereplő árat kell megfizetnie. A termékeket illusztrált fényképpel jelöltük. A fényképeken látható kiegészítők, dekorációs elemek nem részei a terméknek, kivéve ha az a termékleírásban külön kiemelésre kerül. Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért felelősséget nem vállalunk!

2. Kosárba helyezés

A termék kiválasztása után Ön a "Hozzáadás a kosárhoz" gombra kattintva helyezhet - tetszőleges számú - terméket a kosárba anélkül, hogy ezzel Önnek vásárlási - vagy fizetési kötelezettsége keletkezne, mivel a kosárba helyezés nem minősül ajánlattételnek. Javasoljuk, hogy akkor is helyezze a kosárba a terméket, ha nem biztos abban, hogy az adott terméket meg kívánja vásárolni, mert ezzel az Ön számára egy kattintással áttekinthetővé válik, hogy az adott pillanatban melyek az Ön által kiválasztott termékek, és azokat egy képernyőn megjelenítve tudja megtekinteni és összehasonlítani. A Kosár tartalma a megrendelés véglegesítéséig - a "Megrendelés" gomb megnyomásáig - szabadon módosítható, a kosárból tetszés szerinti termékek eltávolíthatók, a kosárba tetszés szerint újabb termékek helyezhetők, illetve a kívánt termékszám megváltoztatható.

3. Kosár megtekintése

A honlap használata során Ön a honlap tetején található „Kosár” ikonra kattintva bármikor ellenőrizheti a kosár tartalmát. Itt lehetősége van a kiválasztott termékeket eltávolítani a kosárból, illetve a termék darabszámát megváltoztatni. A rendszer automatikusan frissíti az Ön által megváltoztatott adatoknak megfelelő információkat, ideértve a kosárba tett termékek árát is. Amennyiben Ön folytatni szeretné a vásárlást, nyomja meg a "Vásárlás folytatása" gombot. Amennyiben Ön nem kíván további termékeket kiválasztani és a kosárba helyezni, úgy kérjük a "Megrendelés" gomb megnyomása előtt tájékozódjon a webhely Általános szerződési feltételeinek és az Adatkezelési tájékoztatójának tartalmáról, majd fogadja el azokat.

4. Vásárlói adatok megadása

„Megrendelés” gomb lenyomását követően megjelenik a "Kosár tartalma", a "Kapcsolattartási adatok" és a "Szállítási cím" doboz.
A "Kapcsolattartási adatok" blokkban e-mail címét tudja megadni, míg a "Szállítási cím" blokkban teljes nevét, cégnevét, címét, telefonszámát szükséges megadnia számunkra.
A "Kosár tartalma" blokkban található az Ön megrendelésének az összesítője. A "Kosár tartalma" blokk az "Adatok" megadása menüpontban még nem tartalmazza a szállítás költségét, annak hozzáadása a "Szállítás" menüpont alatt tevődik a vásárlás összegéhez. Kapcsolattartási és szállítási adatainak megadását követően "Tovább a szállítási módokhoz" gomb megnyomásával tudja érvényesíteni az adott szállítási módot, és ekkor tekinthető meg az adott szállítási mód díja is, mely már hozzáadásra kerül a vásárlás összegéhez. A "Tovább a fizetési módok" gomb megnyomásával kiválaszthatja kívánt fizetési módot, illetve megadhatja számlázási címét.

A fenti szövegdobozok kitöltését követően Ön a "Rendelés összegzése" gombra kattintva megtekintheti a megadott kapcsolattartási, szállítási, számlázási, fizetési adatait, illetve a rendelés tartalmát.

5. A rendelés véglegesítése (ajánlattétel)

Amennyiben Ön meggyőződött arról, hogy a kosár tartalma megfelel az Ön által megrendelni kívánt termékeknek, valamint az Ön adatai helyesen szerepelnek, úgy a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva zárhatja le megrendelését. A honlapon közölt információk nem minősülnek az Eladó részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén Ön minősül ajánlattevőnek.

Ön a „Rendelés elküldése” gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – az Eladó jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén - fizetési kötelezettséget von maga után. Önt az ajánlata 48 órás időtartamban köti. Amennyiben az Ön ajánlatát a jelen általános szerződési feltételek szerint 48 órán belül nem igazolja vissza az Eladó, Ön mentesül az ajánlati kötöttsége alól.

6. Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte

Önnek bármilyen időpontban lehetősége van a megrendelés leadására. Az Eladó legkésőbb az Ön ajánlatának elküldését követő munkanap során e-mail útján visszaigazolja az Ön ajánlatát. A szerződés akkor jön létre, amikor az Eladó által küldött visszaigazoló e-mail az Ön számára a levelezőrendszerében hozzáférhetővé válik.

Fizetési lehetőségek, szállítási módok leírása

Közvetlen banki átutalás

A termékek ellenértékét banki átutalás útján is rendezheti. Az utaláshoz szükséges banki adatok az alábbiak:

Név: Durnea Beáta Teréz e.v.
Pénzintézet neve: Erste Bank
Számlaszám: 11600006-00000000-94110313
Közlemény: Teljes név feltüntetése

A fizetési határidő a számla kiállítása utáni 3. nap. A fizetési határidő lejárta után a ki nem egyenlített számlához tartozó rendelés törlésre kerül és a törlésről a Vásárló e-mailben kap tájékoztatást.

Online bankkártyás fizetés

Webáruházunkban a gyors és biztonságos online fizetést az OTP SimplePay biztosítja.
A vásárlók bankkártya adatai áruházunkhoz nem jutnak el.

Átvételi módok, átvételi díjak

 • Házhozszállítás GLS és Packeta futárszolgálattal

Az GLS és Packeta futárszolgálat vállalja, hogy a csomagot a feladást követő 3-5 munkanapon belül, munkaidőben 9-17 óra között a megadott címre kézbesíti magyarországi cím esetén. A sikertelen első kézbesítés napját követő munkanapon, a címhelyen ismételten megkísérli kézbesíteni a küldeményt. A szállítás díja 1.790Ft/csomag-magyarországi címre. Szállítási és csomagolási díj külföldi cím esetén országonként eltérő. A várható házhozszállítási idő 5-7 munkanap külföldi cím esetén.

Teljesítési határidő

A megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határidő a rendelés visszaigazolásától számított legfeljebb 30 nap.

A megrendelések feldolgozása és teljesítés

Az általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 3 munkanapon belül történik. Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, a Szolgáltató Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított 30 napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

Ha a Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről a Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint a Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése a Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

Fogyasztói tájékoztató a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet alapján

 • Elállási jog

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében A Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

A Vásárló nem gyakorolhatja elállási jogát, amennyiben a megrendelt termék csomagolását felbontotta, és/vagy rendeltetésszerű használatát már megkezdte, illetve direkt az ő kérésére lett előállítva az adott termék.

A megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket. A termék visszaküldését a Vásárlónak kell intéznie, melynek díja ekkor még a Vásárlót terheli, mely termék/termékek szállítása díja a teljesült feltételek alapján, a visszaérkezés után visszautalásra kerül. Ennek összege azonban nem lehet több, mint a Vásárló által az előzőekben kifizetett szállítás díja a webáruház felé.

A Szolgáltató azonban követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Ha az elállási jog alapján visszaszállított áru nincs kifogástalan, újra eladható állapotban, akkor a megrendelő kártérítésre kötelezett, amennyiben az áru állapotának romlását, tönkremenését, vagy visszaadásának másmilyen ellehetetlenülését szándékosan vagy hanyagságból idézte elő.

Amennyiben a termékről felbontás során a kézbesítést végző személy (postai kézbesítő, futár) jelenlétében derül ki, hogy bizonyítottan sérült, a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét, az értékesítés törlését biztosítjuk. Bármilyen nemű sérülést, tartalomhiányt a küldemény kézbesítése során az átadó-átvevő közötti tényállási jegyzőkönyvnek kell tartalmaznia! Utólagos tartalomhiányért, esetleg sérülésért felelősséget vállalni nem tudunk!

Az elállási jog gyakorlására vonatkozó 17/1999. Kormányrendelet szövegét letöltheti a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapjáról.

Kormányrendelet értelmében, a Szolgáltató a visszaküldött csomag beérkezésétől számított legkésőbb 14 napon belül köteles visszatéríteni a vételárat a Felhasználó felé.
A 45/2014. kormányrendelet teljes szövege, mely a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szól: https://www.fogyasztovedelem.hu

A békéltető testületi eljárásban a vállalkozásra vonatkozó együttműködési kötelezettség (Korm. rendelet 387/2016. (XII. 2.) szerint a vevő panaszaival az alábbi békéltető testülethez fordulhat:

Baranya Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Telefonszám: 06-72-507-154
Fax: 06-72-507-152
E-mail: abeck@pbkik.hu; mbonyar@pbkik.hu

Bács-Kiskun Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszám: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-76-501-523
Fax: 06-76-501-538
E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu; mariann.matyus@bkmkik.hu
Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

Békés Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszám: 06-66-324-976
Fax: 06-66-324-976
E-mail: eva.toth@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-870
Fax: 06-46-501-099
E-mail: bekeltetes@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Telefonszám: 06-1-488-2131
Fax: 06-1-488-2186
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszám: 06-62-554-250/118
Fax: 06-62-426-149
E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Fejér Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszám:06-22-510-310
Fax: 06-22-510-312
E-mail: fmkik@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszám: 06-96-520-217
Fax: 06-96-520-218
E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszám: 06-52-500-710
Fax: 06-52-500-720
E-mail: korosi.vanda@hbkik.hu

Heves Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Telefonszám: 06-36-429-612
Fax: 06-36-323-615
E-mail: hkik@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306.
Telefonszám: 06-56-510-621, 06-20-373-2570
Fax: 06-56-510-628
E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszám: 06-34-513-027
Fax: 06-34-316-259
E-mail: szilvi@kemkik.hu

Nógrád Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.
Telefonszám: 06-32-520-860
Fax: 06-32-520-862
E-mail: nkik@nkik.hu

Pest Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.
Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81
Telefonszám: 06-1-269-0703
Fax: 06-1-474-7921
E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

Somogy Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.
Telefonszám: 06-82-501-026
Fax: 06-82-501-046
E-mail: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszám: 06-42-311-544
Fax: 06-42-311-750
E-mail: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet
Telefonszám: 06-74-411-661
Fax: 06-74-411-456
E-mail: kamara@tmkik.hu

Vas Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszám: 06-94-312-356
Fax: 06-94-316-936
E-mail: vmkik@vmkik.hu

Veszprém Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116.
Telefonszám: 06-88-429-008
Fax: 06-88-412-150
E-mail: bekelteto@veszpremikamara.hu

Zala Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.
Telefonszám: 06-92-550-513
Fax: 06-92-550-525
E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

 • Elállási jog menete

Amennyiben a Vásárló Elállási jogával szeretne élni, azt megteheti az Elállási Nyilatkozat kitöltésével, melyet levélben vagy e-mailben, hivatkozva a termékre és a megrendelés azonosítójára visszaküld a Szolgáltató számára.

Az elállási jogával egyedileg a Vásárlónak gyártott termék esetén nem élhet, illetve a fentebb meghatározott esetek során. Tehát a fa sajátosságaiból adódó, kisebb méretbeli, szín, árnyalat, minta és erezetből adódó eltérések miatt.

A Vásárló a Szolgáltató felé elállási szándékát a termék kézhezvételétől számított 14 napon belül jelezheti a fent említett módokon.

A mennyiben a Vásárló az Elállási Nyilatkozatot postai levél útján juttatja el a Szolgáltatóhoz, a levél postára juttatásának dátumát vesszük figyelembe. Postai úton történő szállítás esetén ajánlott küldemény megjelölésével adja fel a levelet, hogy a feladás dátuma egyértelműen bizonyítható legyen.

A megrendelt terméket a Felhasználónak vissza kell juttatnia a cég címére postai levélként vagy csomagküldő futárszolgálat által. A visszaküldéssel kapcsolatos szállítási költségek a Felhasználót terhelik.
Az utánvéttel visszaküldött csomagokat a Szolgáltatónak nem áll módjában átvenni.

A nem rendeltetésszerű használatból eredő károknak a megtérítését követelhetjük a Vásárlótól.
A termék vételárát és az alap szállítási díj összegét az elállást követően 14 napon belül a Vásárlóval történő egyeztetés alapján a Szolgáltató visszatéríti.

Termékcsere

Amennyiben a megrendelt termék méret nem megfelelő és a Felhasználó cserét kér, a cserélni kívánt termék visszaküldés díja a Vásárlót terheli. Visszáru esetén, ha nincs lehetőség a cserére (nincs méret, nincs raktári készlet), a felhasználó kérheti a termék vételárának visszafizetését.
Visszáru esetén kérjük a kapott számlát visszaküldeni a termékkel együtt.

Szavatosság

A Szolgáltató és a Vásárló, fogyasztó közötti szerződések a felekre kikötés nélkül egyaránt mérvadók a 45/2014. (II.26.) kormányrendelet alapján.

A szavatosság jelentése: az áru, szolgáltatás rendeltetésszerű használatáért meghatározott ideig való jótállás.
A 6:159. § (2) bekezdése szerint négy féle szavatossági jog illeti meg a Fogyasztót: a kijavítás / a kicserélés / az árleszállítás / a vételár-visszatérítési igény, ami az elállás is egyben.
A kellékszavatossággal, valamint a kötelező jótállás hatálya alá tartozó termékeknél felmerülő minőségi kifogás alkalmával is ugyanez a négyféle jogosultság illeti meg a fogyasztót.

Minőségi kifogás esetén szavatossági igénnyel élhet. A szavatosság a Szolgáltató hibás teljesítéséért való felelősségét jelenti. Hibás a teljesítés, ha a termék minősége - a teljesítés időpontjában - nem felel meg a honlapon feltüntetett és a Szolgáltató által meghatározott tulajdonságoknak.

A Vásárló a szavatossági igényét a teljesítés időpontjától számított két éves elévülési határidőn belül érvényesítheti. A megvásárolt termékekkel kapcsolatos minőségi kifogásokat a hiba felfedezése után a lehető leghamarabb köteles a Szolgáltatóval közölni.
A jogszabály Fogyasztói szerződések esetében megállapít egy két hónapos határidőt, amelyen belül a kifogásközlés kellő időben megtettnek minősül. A két hónapon túli bejelentés még önmagában nem eredményezi a Vásárló jogainak elveszítését, de a késedelmes közléssel okozott károkat meg kell térítenie a Szolgáltató részére.
Ha a termék minőségi hibák miatt visszaküldésre kerül, az Eladó átvállalja az ebből adódó szállítási költséget. Az ügyfél köteles olyan szállítási módot választani, amivel elkerülhetők a szükségtelen többletköltségek. Az Eladó a szállítást követően megtéríti az ügyfél ebből adódó költségét, vagy kifejezett kérésre előre átutalja azt.

Hibás teljesítés

a) A választása szerint a Vásárló kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése nem megvalósítható, vagy ha az a Szolgáltatónak, a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne.
b) Ha kijavításra és kicserélésre sincs joga, vagy ha a Szolgáltató a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének (megfelelő határidőn belül, Felhasználónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül) nem tud eleget tenni - választása szerint - megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől.

Rendelés lemondása

Lehetősége van a rendelés lemondására a weboldalon megadott e-mail címen, vagy telefonszámon. A rendelés lemondása a rendelés leadásától számított 24 órán belül lehetséges.

Megrendelés módosítása, törlése

A 2001. évi CVIII. törvény értelmében a megrendelés leadásakor a Vásárló felé azonnal értesítést küld az eladó webáruház szoftvere a rendelés felvételének tényéről. Ez az értesítés nem minősül az Eladó és a Vásárló között létrejött szerződésnek! Csupán jelzi a vásárlónak, hogy rendelési igényét rendszerünk regisztrálta és továbbította az Eladó illetékes munkatársa felé.

Amennyiben a Vásárlóhoz ezen visszaigazolás 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a Vásárló ajánlattételi kötöttségei megszűnnek.

Az Eladó a rendelés teljesítésének megkezdéséig megadja a lehetőséget a vásárlónak rendelése visszavonására elektronikus úton. A rendelés teljesítésének megkezdésekor a vásárló e-mailben és/vagy telefonon értesítést kap a teljesítés várható időtartamáról, és a teljesítés megkezdésének tényéről. Ezt követően már csak a "Kapcsolat" menüpont alatt található elérhetőségek valamelyikén keresztül van lehetőség rendelésének visszavonására.
A megrendelés utólagos módosítására csak írásos formában, e-mailben kerülhet sor.

 Elállási nyilatkozat

Az Elállási nyilatkozatot az alábbi linkre kattintva érheti el.

Jogérvényesítés, panaszkezelés

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a szerver, vagy egyéb bekövetkezett rendszerbeli hiba által okozott kellemetlenségekért a Vásárlók felé, mivel a Szolgáltató nem tudja a szerver internet kapcsolatának garantálni folyamatos működését.

A weboldalt mindenki saját felelősségére használja. A rendszerben előforduló esetleges késedelemért, hibáért, az ebből adódó hiányos információ áramlásért a Szolgáltató nem tehető felelőssé.

A Vásárló felelőssége a weboldalon az általa közzétett tartalmak kapcsán, hogy harmadik személyek jogait valamint a jogszabályokat, sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértsen.

A Szolgáltató a szerzői jog jogosultja a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve a valamennyi elkészíttetett grafikát, képet, fotót és a weboldal felületének elrendezését, ötleteket, megvalósításokat).

A Fogyasztó a termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Telefonszám: +36705717072
E-mail cím: aborbolyabolt@gmail.com
Internet cím: www.borbolyabolt.hu

Az írásbeli panaszt webshopunk 30 napon belül írásban megválaszolja. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalok látják el, ezek listája itt található: http://www.kormanyhivatal.hu

 • Bírósági eljárás

Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.


Tájékoztatjuk, hogy Ön velünk szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben az Ön fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra - a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján - az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.
A magyarországi békéltető testületek listáját itt találja: http://www.ofe.hu/inet/ofe/hu/menu/bekeltetes.html

A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.
Ennek keretében fennáll a vállalkozásoknak a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület előtti megjelenési kötelezettség.
Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.
A fenti együttműködési kötelezettség megszegése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság rendelkezik hatáskörrel, amely alapján a jogszabályváltozás következtében a vállalkozások jogsértő magatartása esetén kötelező bírságkiszabás alkalmazandó, bírságtól való eltekintésre nincs lehetőség. A fogyasztóvédelemről szóló törvény mellett módosításra került a kis- és középvállalkozásokról szóló törvény vonatkozó rendelkezése is, így a kis- és középvállalkozások esetén sem mellőzhető majd a bírság kiszabása.

 • Egyéb rendelkezések

A Szolgáltató és Vásárló közötti jogviszonyra a magyar polgár jog az irányadó.

Jelen ÁSZF-t a Szolgáltató indoklás nélkül bármikor, a Vásárlót pedig a honlapon történő előzetes értesítésével módosíthatja például annak érdekében, hogy megfeleljenek a jogszabályoknak, illetve az esetleges egyéb változásoknak. Ezért kérjük, rendszeresen tekintse meg az Általános Szerződési Feltételeket.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, a fogyasztó és a szolgáltató közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.

A honlap oldalainak böngészésével, továbbá megrendelések leadásával a Felhasználó elfogadja annak az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat.


2020.09.26.